Mobiilsustoetus

TOETUSE ANDMISE EESMÄRK JA TINGIMUSED

Doktorikool toetab doktorandi teadustööga seotud lühiajalist rahvusvahelist õpirännet. Eelkõige toetatakse erialaüritustel ettekandega osalemise kulu.

Lühiajaline lähetus kestab kuni 30 kalendripäeva (sh lähetuse sihtkohta ja tagasi reisimiseks kuluv aeg). Doktorandil on võimalik saada doktorikooli mobiilsustoetust üks kord aastas. Ühe toetuse maksimaalne summa saab olla kuni 2000 euro ulatuses. Rahastatakse nii Eestist kui välismaalt algavaid reise.

Toetust saab taotleda Eesti ülikooli doktorant, kelle doktoriõpingud ei ole peatatud.

Osavõtutasu

 • Hüvitatakse kuludokumentide alusel.
 • Doktorikool ei hüvita osavõtutasu arvestuses eraldi välja toodud konverentsi sotsiaalsete ürituste, lõuna/õhtusöökide, liikmemaksude ja ekskursioonide (v.a kui tegemist on teadustöö teemaga seotud ekskursiooniga) tasusid.

Sõidukulud, majutuskulud, päevaraha

 • Hüvitatakse ühikuhindade alusel

Doktorikooli poolt toetatav õpiränne võib kesta 1 päev enne ja 1 päev pärast üritust.

Kui doktorant soovib doktorikooli toetust mõne teise mobiilsustoetusega kombineerida, siis tuleb eelnevalt veenduda, et viimase tingimused seda võimaldavad.

Doktorantide rahvusvahelise õpirände kulude katmisel rakendatakse ühikuhindu, mis on kasutusel riiklikus mobiilsusstipendiumi programmis “Kristjan Jaagu programm”.

Sõidukulude osa kaetakse sõidutoetusega, kuhu on arvestatud kõik edasi-tagasi reisiga seonduvad kulud, nt kohalik transport, reisikindlustus jmt. Distantsi arvestamisel kasutatakse Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit.

 Toetus edasi-tagasi reisi kohtaDistants linnast linna
1180 eurot100 – 499 km
2275 eurot500 – 1999 km
3360 eurot2000 – 2999 km
4530 eurot3000 – 3999 km
5820 eurot4000 – 7999 km
61100 eurot8000 – või enam km

Majutuskulu osa kaetakse majutustoetusega, mida makstakse välismaal toimuva ürituse ajal ning põhjendatud juhul üks öö enne ja üks öö pärast ürituse toimumist.

 Toetus ühe öö kohtaÕpirände kestus
180 eurot2-6 päeva
260 eurot7-14 päeva
335 eurot15-30 päeva

Elamiskulude osa kaetakse päevarahaga.

Päevaraha makstakse 32 eurot välislähetuse päeva kohta. Päevi loetakse ürituse ametliku toimumise aja järgi, millele võib põhjendatud juhul lisanduda reisimiseks üks päev enne ja üks päev pärast ürituse toimumist

Toetuse maksimaalne suurus on 2000 eurot ühe lühiajalise õpirände kohta. Kui ühikuhindade põhjal tehtav arvestus ületab nimetatud summat, makstakse välja maksimumsumma, ülejäänud kulu tuleb tasuda teiselt allikalt või omavahenditest.

Doktorikoolist ei ole abikõlblikud panga ülekandetasud ja käibemaks. Mitteabikõlblike kulude katmiseks soovitame pöörduda juhendaja ja/või struktuuriüksuse juhi poole. Täpsemad juhised saab oma ülikooli vastavalt lehelt (vaata all).

Taotlemine toimub ülikoolis, kuhu doktorant on immatrikuleeritud. Infot taotlusvoorude kohta saad oma ülikooli meililistidest või leiad info allpool listist.

Toetuse taotlemiseks esitab doktorant oma ülikooli doktorikooli projektijuhile:

 1. vormikohase taotluse, mis sisaldab ka motivatsioonikirja;
 2. konverentsi korraldaja kinnituse ettekande vastuvõtmise kohta, või kursusel, seminaril või muus tegevuses osalemise korral vastuvõtva asutuse kinnituse (nt registreerimiskinnitus, kutsekiri vmt);
 3. osavõtutasu hüvitamise taotlemisel kinnituse osavõtutasu suuruse kohta;
 4. juhendaja soovituskirja.

Taotluste hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

 • taotleja on Eesti ülikooli doktorant;
 • taotleja ei ole sel kalendriaastal doktorikoolist mobiilsustoetust saanud;
 • taotlus on koostatud korrektselt;
 • reisi eesmärk on selge, sihtkoht ja tööülesanded sobivad. Reisi seos doktoritöö sisuliste vajaduste ning valmimisega tugev;
 • taotluse kestus ja eelarve on läbi mõeldud ja mõistlik.

Kulude hüvitamise alus:

 • doktorikooli projektijuhile tuleb esitada allkirjastatud tegevusaruanne doktorikooli vormil,
 • nooremteaduril tuleb vormistada lähetusaruanne,
 • ilma ülikooli töölepinguta doktorandil tuleb vormistada kuluaruanne,
 • lähetusaruandele või kuluaruandele tuleb lisada osavõtutasu maksmist tõendavad dokumendid (arve, maksekinnitus),
 • lähetusaruandele või kuluaruandele tuleb lisada ürituse programm ning korraldaja ametlik kinnituskiri, kus on ürituse toimumise aeg kuupäevaliselt välja toodud.

Lähetuskorraldusse või kuluaruandesse tuleb lisada lause: „Lähetus/õpiränne on kooskõlas Tartu Ülikooli projekti “Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ (2021-2027.4.04.24-0003) ning projekti eesmärkide ja tegevuskavaga.“

Kui doktorant osaleb üritusel ettekande või posterettekandega, siis tuleb neis täita teavitusnõudeid. Teavitusnõuete rikkumise korral ei ole mobiilsuskulud doktorikoolist abikõlblikud. Ettekande avaslaidile või postrile tuleb paigutada logo: vt kasutamise juhend, logode failid (EST, ENG).