Doktorikooli õpirändetoetus

ÕPIRÄNDETOETUSE ANDMISE EESMÄRK JA TINGIMUSED

Doktorikool toetab doktorandi lühiajalist rahvusvahelist õpirännet, mis on seotud tema teadustööga. Lühiajaline lähetus kestab kuni 30 kalendripäeva, mille hulka kuulub sihtkohta ja sealt tagasi sõiduks kuluv aeg. Rahastatakse nii Eestist kui ka välismaalt algavaid reise.

Doktorandil on võimalik saada doktorikooli õpirändetoetust üks kord aastas ja suurim toetussumma on 2000 eurot. Toetust saab taotleda Eesti ülikooli doktorant, kelle doktoriõpingud ei ole peatatud.

Kui doktorant soovib doktorikooli toetust kombineerida mõne teise õpirändetoetusega, tuleb eelnevalt veenduda, et viimase tingimused seda võimaldavad.

Esmajoones kaetakse toetusest erialaüritustel ettekandega osalemise kulud, mille hulka kuuluvad

 • osavõtutasu, mis hüvitatakse kuludokumentide alusel;
 • sõidu- ja majutuskulud ning päevaraha, mis hüvitatakse riiklikus Kristjan Jaagu programmis kasutatavate ühikuhindade alusel.

NB! Doktorikool ei hüvita osavõtutasu arvestuses eraldi esitatud seltskondlike ürituste, lõuna- või õhtusöökide kulu, liikmemakse ega tasu ekskursioonide eest (v.a juhul, kui tegu on teadustööteemalise ekskursiooniga).

Sõidutoetuse sisse on arvestatud kõik reisikulud, sealhulgas kohalik transport, reisikindlustus jmt. Doktorikooli toetatav õpiränne võib põhjendatud juhtudel alata päev enne ja lõppeda päev pärast üritust. Vahemaa arvestamisel kasutatakse Euroopa Komisjoni kalkulaatorit.

 Linnadevaheline vahemaa kilomeetritesToetus edasi-tagasireisi kohta eurodes
1100 – 499180
2500 – 1999275
32000 – 2999360
43000 – 3999530
54000 – 7999820
68000 – või enam1100
Tabel 1. Sõidutoetus doktorikooli õpirändesse minevatele doktorantidele

Majutuskulu kaetakse majutustoetusega, mida makstakse välismaal toimuva ürituse ajal ning põhjendatud juhul üks öö enne ja üks öö pärast ürituse toimumist.

 Õpirände kestus päevadesToetus ühe öö kohta eurodes
12-680
27-1460
315-3035
Tabel 2. Majutustoetus doktorikooli õpirändesse minevatele doktorantidele

Elamiskulud kaetakse päevarahaga,mida makstakse 32 eurot välislähetuse päeva kohta. Päevi loetakse ürituse ametliku toimumise aja järgi, millele võib põhjendatud juhul lisanduda üks ürituseelne ja üks üritusjärgne päev.

Panga ülekandetasud ja käibemaks ei ole abikõlblikud ja neid ei hüvitata. Selliste kulude katmiseks soovitame pöörduda juhendaja ja/või struktuuriüksuse juhi poole. Täpsemad juhised saab doktorikooli projektijuhilt.

Õpirändetoetust saab taotleda ülikoolis, kuhu doktorant on immatrikuleeritud. Infot taotlusvoorude kohta saab ülikoolide meililistidest. Doktorikooli projektijuhtide kontaktandmed leiab
Eesti doktorikooli kodulehelt.

Toetuse taotlemiseks esitab doktorant oma ülikooli doktorikooli projektijuhile

 1. vormikohase taotluse, mis sisaldab ka motivatsioonikirja;
 2. konverentsi korraldaja kinnituse ettekande vastuvõtmise kohta või kursusel, seminaril või muus tegevuses osalemise korral vastuvõtva asutuse kinnituse (nt registreerimiskinnitus, kutsekiri vmt);
 3. osavõtutasu hüvitamise taotlemisel kinnituse osavõtutasu suuruse kohta;
 4. juhendaja soovituskirja.

Taotluste hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

 • taotleja on Eesti ülikooli doktorant;
 • taotleja ei ole sel kalendriaastal doktorikoolist õpirändetoetust saanud;
 • üritus, mille jaoks toetust taotletakse, ei ole veel toimunud;
 • taotlus on koostatud korrektselt;
 • reisi eesmärk on selge, sihtkoht ja tööülesanded sobivad. Reis on tugevalt seotud doktoritöö sisuliste vajaduste ja valmimisega;
 • taotluse kestus ja eelarve on läbi mõeldud ja mõistlik.

Kulude hüvitamise alus:

 • doktorikooli projektijuhile esitada allkirjastatud tegevusaruanne doktorikooli vormil,
 • nooremteaduril vormistada lähetusaruanne ja ilma ülikooli töölepinguta doktorandil kuluaruanne,
 • lisada lähetus- või kuluaruandele osavõtutasu maksmist tõendavad dokumendid (arve, maksekinnitus),
 • lisada lähetus- või kuluaruandele ürituse ajakava ja korraldaja ametlik kinnituskiri, kus on esitatud ürituse toimumise kuupäev(ad).

Lähetuskorraldusse või kuluaruandesse tuleb lisada lause: Lähetus/õpiränne on kooskõlas Tartu Ülikooli projektiga „Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ (2021–2027.4.04.24-0003) ning selle eesmärkide ja tegevuskavaga.“

Kui doktorant osaleb üritusel ettekande või posterettekandega, tuleb tal täita avalikkuse teavitamise nõudeid. Ettekande avaslaidile või postrile tuleb juhendi kohaselt paigutada logo, mille leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse koostatud eesti- ja ingliskeelsetest failidest. Teavitusnõuete rikkumise korral ei ole õpirändekulud abikõlblikud ja doktorikool neid ei hüvita.